Splošni pogoji za opravljanje rezervacijskih storitev v namestitvenih objektih na portalu Njuškalo

SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE REZERVACIJSKIH STORITEV V NAMESTITVENIH OBJEKTIH NA PORTALU NJUŠKALO

1. Uvodne določbe

1.1       Ti Splošni pogoji za opravljanje storitev rezervacije v namestitvenih objektih na portalu Njuškalo (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo način in pogoje, pod katerimi Njuškalo omogoča Najemodajalcu oglaševanje enega ali več Namestitvenih objektov na portalu Njuškalo z namenom sklenitve pogodbe o opravljanju Storitev v Namestitvenem objektu.

1.2       Portal Njuškalo ne opravlja namestitvene storitve niti kakršne koli druge storitve v Namestitvenih objektih in na noben način ni odgovorno za opravljanje storitve v Namestitvenih objektih, temveč opravlja izključno storitev uporabe portala Njuškalo za namen rezervacije storitve v Namestitvenih objektih (v nadaljnjem besedilu: storitev Njuškalo), in sicer pod pogoji in na način, določen s temi Pogoji. Njuškalo ne določa določb in pogojev Pogodbe o opravljanju Storitev v Namestitvenem objektu, še posebej ni odgovorno za roke, plačila in/ali vračila, ki se dogovarjajo neposredno med Najemodajalcem in Skleniteljem namestitvene pogodbe. Ob dogovarjanju Storitve v namestitvenem objektu je Najemodajalec dolžan upoštevati pogoje, ki jih je sprejel s sklenitvijo Pogodbe.

1.3       Njuškalo je ekskluzivni in pooblaščeni ponudnik storitev, ki so na voljo na spletni strani turizam.njuskalo.hr, kjer omogoča uporabo storitev in vsebin na portalu Njuškalo v skladu s Pogodbo in Splošnimi pogoji uporabe ter zagotavlja storitve uporabniške podpore. Portal Njuškalo ponuja navedeno funkcionalnost v sodelovanju s partnersko povezano družbo Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenija, na način, da je vsakokratnemu uporabniku obeh ponudnikov storitev omogočeno objavljanje oglasov na obeh portalih, pri čemer se ti Splošni pogoji uporabljajo na primeren način. Navedena funkcionalnost predstavlja skupno ugotovljen namen opravljanja storitve.

1.4       Ti Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o opravljanju storitev rezervacije namestitev na portalu Njuškalo (v nadaljevanju: Pogodba). Najemodajalec in Njuškalo skleneta Pogodbo v trenutku, ko Najemodajalec v zvezi z Namestitvenim objektom ali Namestitvenimi objekti, navedenimi v posebnih pogojih (v nadaljevanju: Posebni pogoji), s klikom na ustrezno mesto v Sistemu potrdi sprejem Posebnih in Splošnih pogojev.


2. Pojmi

2.1       Če so izrazi iz tega člena napisani z velikimi črkami, imajo v teh Splošnih pogojih in Pogodbi naslednji pomen:


Agencija predstavlja turistično agencijo ali drugo pooblaščeno osebo, ki je registrirani Uporabnik in ki sklene Pogodbo v imenu Najemodajalca v skladu z Zakonom o opravljanju turističnih storitev, Zakonom o gostinski dejavnosti ter drugimi veljavnimi zakoni in s podzakonskimi predpisi, ki se lahko od časa do časa spremenijo
Cena Storitev v Namestitvenem objektu pomeni skupno ceno Storitev v Namestitveni enoti v Namestitvenem objektu, ki se Sklenitelju namestitvene pogodbe izpiše ob Rezervaciji na portalu Njuškalo, in sicer glede na izbrane parametre (termin, namestitvena kapaciteta, število oseb ipd.), ki vključuje vse davke, pristojbine in druge dajatve, ki se plačajo za Storitve v Namestitvenem objektu. 
Dodatni polog dodatni zneski, katerih plačilo zahteva Najemodajalec, poleg zneska Pologa, ki ga plača Sklenitelj namestitvene pogodbe prek portala Njuškalo v času Rezervacije in ki je nujen za realizacijo oziroma veljavnost Potrjene rezervacije
Gost vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima na podlagi potrjene Rezervacije na portalu Njuškalo pravico do uporabe Storitev v Namestitveni enoti ali Namestitvenem objektu
Intelektualna lastnina  pomeni avtorske in sorodne pravice ter pravice industrijske lastnine, ne glede na to, ali so registrirane ali neregistrirane, vključno s, vendar ne omejeno na patente, blagovne znamke, industrijsko oblikovanje, in vključuje tudi strokovno znanje (know-how)
Najemodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran Uporabnik, ki ima sklenjeno Pogodbo in je pooblaščena za opravljanje Storitev v Namestitvenem objektu, oglaševanem na portalu Njuškalo, v skladu z Zakonom o gostinski dejavnosti in drugimi veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, ki se lahko občasno spremenijo
če za Najemodajalca sklene Pogodbo turistična agencija ali druga pooblaščena oseba, se pojem Najemodajalec ustrezno uporablja tudi za agencijo ali drugo pooblaščeno osebo, skupaj pod imenom Agencija
Uporabnik oseba, ki uporablja portal Njuškalo, vključno s Skleniteljem namestitvene pogodbe in Najemodajalcem.   
Njuškalo Njuškalo d.o.o., OIB /davčna št./: 94718723416, Zagreb, Miroslava Miholića 2
Portal Njuškalo  zajema storitve in vsebine, ki so na voljo na portalu Turizam, spletni strani na spletnem naslovu turizam.njuskalo.hr v lasti Njuškala.
Portal Njuškalo vključuje turistične storitve Njuškalo na naslovu turizam.njuskalo.hr in na portalu Bolha www.bolha.com v lasti družbe Styria digital marketplaces, doo, Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenija, partnerskega povezanega podjetja.
Storitev Njuškalo  pomeni storitev omogočanja oglaševanja enega ali več Namestitvenih objektov na portalu Njuškalo, omogočanje Rezervacije in potrditve Rezervacije preko portala Njuškalo, skladno z Opisom Storitev v Namestitvenem objektu
Opcija Rezervacije pomeni dva mogoča modela dogovarjanja namestitve – 1. model »instantna rezervacija« in 2. model »na poizvedbo«, kot je opisano v 3.1. členu Splošnih pogojev
Opis Storitev v Namestitvenem objektu ima pomen, ki mu je dodeljen v 3.3. členu teh Splošnih pogojev
Polog pomeni znesek, ki ga je Sklenitelj namestitvene pogodbe dolžan plačati za izvedbo Rezervacije, ki predstavlja nadomestilo za Njuškalo in Polog za Najemodajalca, v dogovorjenem odstotku Cene Storitev v Namestitveni enoti, ki ga Najemodajalec odstopa Njuškalu zaradi izpolnitve obveznosti Najemodajalca, tj. plačila nadomestila za storitev Njuškalo       po potrdilu rezervacije je mogoče, da bo Najemodajalec od Sklenitelja namestitvene pogodbe zahteval tudi Dodatni polog za veljavnost rezervacije v skladu s 6. členom Splošnih pogojev
Potrošnik vsak Sklenitelj namestitvene pogodbe, ki je fizična oseba in deluje izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti
Plačilni prehod pomeni plačilni prehod pogodbenega partnerja Njuškala, ki je integriran v portal Njuškalo in prek katerega plača Sklenitelj namestitvene pogodbe Polog za izvedbo Rezervacije
Prekrivanje pomeni nezmožnost izvedbe Storitev v Namestitvenem objektu, za katero je bila potrjena Rezervacija, v celoti ali delno, zaradi nerazpoložljivosti Namestitvene enote, za katero je bila potrjena Rezervacija
Rezervacija pomeni izbiro razpoložljivih terminov s strani Sklenitelja namestitvene pogodbe prek portala Njuškalo za sklenitev pogodbe o opravljanju Storitev v Namestitvenem objektu Najemodajalca, ki so navedene v rezervacijskem obrazcu
Potrdilo Rezervacije pomeni obvestilo, ki ga Njuškalo izda Sklenitelju namestitvene pogodbe po izvedenem plačilu Pologa v skladu s 5.5. členom Splošnih pogojev, pri čemer si Najemodajalec pridržuje pravico do odpovedi v primeru neplačila Dodatnega pologa in v drugih primerih, kot je predvideno s 5.8. členom Splošnih pogojev
Namestitveni objekt je gostinski objekt, ki izpolnjuje vse pogoje in ima zanj izdana vsa potrebna dovoljenja za opravljanje storitev v nastanitvenem objektu, v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih na portalu Njuškalo oglašuje Najemodajalec, vključuje pa Namestitvene enote v Namestitvenem objektu
Namestitvena enota pomeni enoto v Namestitvenem objektu, na katero se nanaša posamezni oglas
Sistem pomeni spletni sistem Njuškala za portal Turizem, ki ga Najemodajalec lahko uporablja pod pogoji, ki jih določa Njuškalo za nalaganje, spreminjanje, potrjevanje, posodabljanje in/ali dopolnjevanje informacij o Namestitvenem objektu in Storitvah v Namestitvenem objektu (vključno z namestitvenimi enotami, njihovimi cenami, razpoložljivostjo) ter rezervacije, vključno s primeri, kadar so le-ti vneseni ali se uporabljajo in obdelujejo prek portala Bolha
Sklenitelj namestitvene pogodbe pomeni pravno ali fizično osebo, ki dogovarja namestitev v svojem imenu in za svoj račun ali v tuje ime in za tuji račun, katerega Rezervacija je bila potrjena v skladu s 5. členom teh Splošnih pogojev
če je Sklenitelj namestitvene pogodbe mladoletna oseba, starejša od 16 let, dogovarjanje namestitve v njegovem imenu in za njegov račun opravlja izključno njegov zakonski zastopnik. Osebe, mlajše od 16 let, ne morejo skleniti Storitev v namestitvenem objektu prek portala Njuškalo
Storitve v Namestitvenem objektu pomeni namestitveno storitev in odvisno od primera pripadajočo storitev zajtrka in/ali priprave in strežbe drugih obrokov v Namestitvenem objektu in/ali Namestitveni enoti, ki ju Najemodajalec oglašuje na portalu Njuškalo
Višja sila dogodek, za katerega nobena stran ni odgovorna, ki ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali odpraviti in ki vpliva na večino Najemodajalcev in njihovih Namestitvenih objektov (vključno z, vendar ne omejeno na elementarne nesreče in naravne katastrofe (erupcije, poplave, požari), vojno, upore in državljansko nepokorščino, epidemije, izolacije in podobno)2.2       Podnaslovi v teh Splošnih pogojih so namenjeni le lažji orientaciji.

2.3       Spolna definicija pojmov, opredeljenih v Splošnih pogojih, vključuje vse spole v slovenskem jeziku.


3. Vnos podatkov o Namestitvenem objektu in Storitvah v Namestitvenem objektu

3.1       Najemodajalcu bo pred sklenitvijo Pogodbe omogočen vnos informacij o Namestitvenem objektu in Storitvah v Namestitvenem objektu, vendar ne tudi objavljanje oglasov. Če Najemodajalec želi objaviti oglas za vneseni Namestitveni objekt, mora z Njuškalom skleniti Pogodbo in sprejeti Splošne pogoje, nakar lahko začne z objavljanjem oglasov. Oglasi se hkrati objavljajo na portalu Njuškalo, ki vključuje tudi portal Bolha, medtem ko je objavo mogoče omejiti samo na enega izmed navedenih portalov. Če želi Najemodajalec omejiti objavljanje oglasa samo na en portal, je treba pisno zahtevati omejitev objavljanja oglasa. 

Najemodajalcu, ki je imel pred zagonom Sistema vnesene informacije o Namestitvenem objektu in Storitvah v namestitvenem objektu v predhodnem sistemu (model »na poizvedbo«), ki ga je uporabljal portal Njuškalo, bo omogočen sprejem Posebnih pogojev in Splošnih pogojev v sistemu »instantna rezervacija«.

3.2       Za uporabo Sistema mora biti Najemodajalec registrirani Uporabnik in je dolžan varovati zaupnost svojega uporabniškega imena in gesla. Za škodo, povzročeno katerikoli osebi zaradi kršitve obveznosti iz tega člena, odgovarja izključno Najemodajalec.

3.3       Najemodajalec je dolžan v Sistemu resnično, natančno, popolno in nezavajajoče (i) opisati Namestitveni objekt in vsako njegovo Namestitveno enoto, ki jo oglašuje, skupaj z opremo in lokacijo ter naložiti aktualne fotografije, ki verodostojno in brez zavajanja prikazujejo Namestitveni objekt in namestitvene enote, ki jih ponuja; (ii) opisati vse okoliščine, ki so bistvene za uporabo Namestitvenega objekta (vključno z, vendar ne omejeno na dela v bližini Namestitvenega objekta ali na Namestitvenem objektu, zaprtimi cestami, zaprtim bazenom ali drugimi vsebinami, ki so drugače ponujeni, nedostopnost z vozilom itd.); (iii) opisati Storitve, ki se ponujajo v Namestitvenem objektu; (iv) navesti vse cene, davke, pristojbine in druge nadomestila za vsako namestitveno enoto v Namestitvenem objektu (oz. Namestitveni objekt kot celoto, če se celoten Namestitveni objekt ponuja kot ena namestitvena enota) in za vsako Storitev v Namestitvenem objektu; (v) navesti proste termine za rezervacijo in (vi) navesti odpovedne pogoje in pravila v primeru neprihoda ter (vii) druga pravila in omejitve v zvezi s Storitvami v Namestitvenem objektu (v nadaljevanju (i) do ( vii) skupaj: Opis storitev v Namestitvenem objektu).

3.4       Najemodajalec daje Njuškalu prostorsko neomejeno, časovno omejeno na čas trajanja Pogodbe in po obsegu najširšo pravico do izkoriščanja Intelektualne lastnine iz Opisa Storitev v Namestitvenem objektu in pooblašča Njuškalo za predložitev Opisa Storitev v Namestitvenem objektu za namene oglaševanja na portalih, ki jih upravljajo pravne osebe, povezane z Njuškalom, in da lahko izvaja dejanja iz 3.8. člena teh Splošnih pogojev. Najemodajalec posebej izjavlja, da je pooblaščen Njuškalu podeliti pravico do uporabe Intelektualne lastnine v skladu s tem členom.

3.5       Najemodajalec se zavezuje, da bo Opis Storitev v Namestitvenem objektu ves čas resničen, točen, popoln in nezavajajoč ter odgovarja za vsako škodo, ki nastane Njuškalu, Sklenitelju namestitvene pogodbe ali Gostu zaradi kršitve te obveznosti.

3.6       Najemodajalec je dolžan spoštovati vse predpise, ki urejajo opravljanje Storitev v Namestitvenem objektu (vključno, da bi se izognili dvomu, predpise, ki urejajo varstvo potrošnikov in varstvo osebnih podatkov) in je odgovoren za vsako škodo, povzročeno Njuškalu, Sklenitelju namestitvene pogodbe ali Gostu zaradi kršitve te obveznosti.

3.7       Njuškalo lahko uredi Opis storitev v Namestitvenem objektu in ga prevede v tuje jezike po lastni izbiri in na lastne stroške. Ne glede na to ostajajo podatki, ki jih Najemodajalec posreduje za objavo na portalu Njuškalo, izključna last Najemodajalca. Prevodi v tuje jezike ostajajo last Njuškala. Najemodajalec ne sme uporabljati Opisov Storitev v Namestitvenem objektu za noben drug namen kot za izpolnitev Pogodbe.

3.8       Njuškalo si pridržuje pravico do urejanja in izpustitve podatkov iz Opisa Storitev v Namestitvenem objektu v primeru, da ugotovi, da so podatki nepravilni, nepopolni ali neskladni s pogoji in določbami Pogodbe ter določbami Splošnih pogojev. Njuškalo in/ali povezani poslovni partner Styria digital marketplaces, d.o.o., si kot lastnik slovenskega portala Bolha na www.bolha.com pridržuje pravico do izbrisa ali spremembe oglasa, če ne bi bila njegova vsebina v skladu s splošnimi pogoji portala Bolha, ki so na voljo na bolha.comPravila in pogoji uporabe bolha.com.

3.9       Dejstvo, da je Njuškalo Uporabnikom dalo na voljo Opis Storitev v Namestitvenem objektu na portalu Njuškalo, v nobenem primeru ne pomeni, da je Njuškalo kakor koli odgovorno za Opis Storitev v Namestitvenem objektu, vključno z njegovo vsebino, resničnostjo ali ažurnostjo. Če kateri koli Sklenitelj namestitvene pogodbe ali tretja oseba Njuškalu poda zahtevo, ki je povezana z Opisom Storitev v Namestitvenem objektu, se Najemodajalec zavezuje, da bo Njuškalo varoval pred zahtevami Sklenitelja namestitvene pogodbe ali tretje osebe in mu povrnil vso škodo, ki bi mu lahko nastala zaradi takšne zahteve.

3.10      Najemodajalec se zavezuje, da ne bo omejeval števila Namestitvenih enot v nobenem Namestitvenem objektu, v zvezi s katerim se izvajajo storitve Njuškalo, zaradi povečanega povpraševanja v določenem obdobju (na primer v sezoni letnih dopustov, v času izvajanja koncertov, razstav in pri drugih dogodkih).


4. Cene Storitev v Namestitvenem objektu

4.1       Najemodajalec je odgovoren, da vse Cene Storitev v Namestitvenem objektu vsebujejo končne cene, vključno z davki, pristojbinami in drugimi nadomestili ter stroški, ki jih plača Sklenitelj namestitvene pogodbe. V primeru, da je sprejet predpis, ki še ni začel veljati, vendar bo zvišal nadomestilo, davek ali pristojbino, vključeno v oglaševano Ceno Storitev v Namestitvenem objektu, je Najemodajalec dolžan tako povečano ceno oglaševati najpozneje v treh dneh po objavi predpisa z navedbo datuma, od katerega se zvišana cena uporablja.

4.2       V primeru, da bi zaradi kršitve Najemodajalčevih obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena Sklenitelj namestitvene pogodbe plačal dodatne davke, stroške in nadomestila, se Najemodajalec zavezuje, da jih bo kril sam in Njuškalu povrnil vsako škodo, ki mu nastane zaradi Najemodajalčeve neizpolnitve te obveznosti.

4.3       Izjemoma glede na prejšnji člen in ne glede na pravila Najemodajalca o odpovedi, v primeru, da zaradi spremembe predpisov v obdobju od Rezervacije do začetka uporabe Storitev v Namestitvenem objektu mora Sklenitelj namestitvene pogodbe plačati dodatne davke, stroške ali nadomestila, se Najemodajalec zavezuje, da bo o tem nemudoma, najkasneje pa v treh dneh od objave predpisa obvestil Njuškalo in Sklenitelja namestitvene pogodbe. V tem primeru ima Sklenitelj namestitvene pogodbe pravico do odpovedi Rezervacije brez odškodnine.


5. Rezervacija Storitev v Namestitvenem objektu in njena odpoved

5.1       Najemodajalec razume in sprejema, da bo Njuškalo Sklenitelju namestitvene pogodbe preko portala Njuškalo generiralo potrdilo o Rezervaciji na podlagi podatkov, ki jih v Sistem vnese Najemodajalec. Najemodajalec se zavezuje, da bo sproti posodabljal termine razpoložljivosti in aktualne cene Namestitvene enote, ter je izključno odgovoren za točnost podatkov o razpoložljivosti Storitev v Namestitvenem objektu.

5.2       Ko bo Sklenitelj namestitvene pogodbe izbral Storitve v Namestitvenem objektu in vnesel vse ostale potrebne parametre (vsekakor tudi termin in število oseb), bo lahko izbral možnost rezervacije. Če je po podatkih v Sistemu mogoče opraviti rezervacijo v modelu »instatna rezervacija«, bosta Njuškalo ali Styria digital marketplaces, d.o.o., omogočila preusmeritev Sklenitelja namestitvene pogodbe k Plačilnemu prehodu, z namenom zaračunavanja pologa Cene Storitev v Namestitvenem objektu v odstotku, določenim s Posebnimi pogoji in ki ustreza nadomestilu za storitev Njuškalo iz 9. člena teh Splošnih pogojev. 

5.3       Da bi se izognili dvomu, je prek Plačilnega prehoda možno le plačilo Pologa Cene Storitve v Namestitvenem objektu. Najemodajalec s sklenitvijo Pogodbe odstopi Njuškalu zaradi izpolnitve znesek Pologa za namen poravnave svojega dolga za nadomestilo Njuškalu v skladu s členom 9. teh Splošnih pogojev. Preostali znesek Cene Storitve v Namestitvenem objektu plača Sklenitelj storitvene pogodbe neposredno Najemodajalcu.

5.4       Najemodajalec izda račun za Polog in/ali Dodatni polog in ga dostavi Sklenitelju namestitvene pogodbe po elektronski pošti. V izogib dvomu se pri zaračunavanju Cene Storitev v Namestitvenem objektu zaračunani Polog in/ali Dodatni polog odšteje od zneska Cene Storitev v Namestitvenem objektu, Najemodajalec pa izda ustrezen račun za celoten znesek Cene Storitev v Namestitvenem objektu.

Če je Najemodajalec zavezan k izdaji računa v skladu z Zakonom o DDV-ju, po prejetem obvestilu o vplačani rezervaciji (Pologu), izda račun za Polog in/ali Dodatni polog ter ga posreduje Sklenitelju namestitve po e-pošti. V izogib dvomu se ob zaračunavanju Cene Storitve v Namestitvenem objektu odšteje zaračunani Polog in/ali Dodatni polog od zneska Cene Storitev v Namestitvenem objektu, medtem ko Najemodajalec izda ustrezen račun za polni znesek Cene Storitev v Namestitvenem objektu.

5.5       Po zaključenem plačilu Pologa na Plačilnem prehodu bo Njuškalo Sklenitelju namestitvene pogodbe preko portala Njuškalo generiralo potrdilo o Rezervaciji, nakar bo Najemodajalcu generiral tudi obvestilo o potrjeni Rezervaciji z datumom prihoda, Storitvijo v Namestitvenem objektu (število nočitev, vrsta namestitvene enote, druge storitve, npr. zajtrk, parkirišče), Ceno Storitve v Namestitvenem objektu in število Gostov, na katere se nanaša Rezervacija.

5.6       Njuškalo ne odgovarja za popolnost in resničnost Podatkov o Gostu niti za obveznosti Sklenitelja namestitvene pogodbe ali Gosta na podlagi potrjene Rezervacije.

5.7       Če Najemodajalec ugotovi, da je prišlo do Prekrivanja v zvezi s katero koli potrjeno Rezervacijo, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Njuškalo in Sklenitelju namestitvene pogodbe na lastne stroške zagotoviti nadomestno nastanitev in storitev vsaj enake ali višje kakovosti kot so tiste iz potrjene Rezervacije in ki jo je Sklenitelj namestitvene pogodbe sprejel. Če Najemodajalec te obveznosti ne izpolni, je dolžan plačati Njuškalu pogodbeno kazen v višini 15% celotne Cene Storitve v Namestitvenem objektu, za katero je bila Rezervacija potrjena, ne glede na to, ali je v vmesnem času prišlo do prekinitve Pogodbe. Najemodajalec tudi napoti Njuškalo, da Sklenitelju namestitvene pogodbe vrne znesek Pologa Cene Storitev v Namestitvenem objektu preko Plačilnega prehoda, kar se Njuškalo zavezuje storiti, Najemodajalec pa se zavezuje, da bo Njuškalu plačal nadomestilo za storitev Njuškalo brez odlašanja, glede na to, da v primeru vračila Pologa Sklenitelju namestitvene pogodbe, nadomestilo Njuškalu z odstopom ni poravnano v skladu s 5.3. členom Splošnih pogojev.

5.8       Najemodajalec določi roke in druga pravila v zvezi z odpovedjo Rezervacij brez odškodnine, oziroma z odškodnino, ki se vnesejo v Sistem in o katerih je Najemodajalec dolžan na jasen in pregleden način obvestiti Sklenitelja namestitvene pogodbe. Najemodajalec razume in sprejema, da ima Sklenitelj namestitvene pogodbe ne glede na pravila pravico do odpovedi brez nadomestila v primeru višje sile in drugih primerih, ki so izrecno navedeni v teh Splošnih pogojih, in se zavezuje, da bo o tem obvestil Sklenitelja namestitvene pogodbe.

5.9       Najemodajalec se zavezuje brez odlašanja obvestiti Njuškalo, če namerava prenehati s ponujanjem katere koli izmed Storitev v Namestitvenem objektu, in ne glede na to v celoti  izpolniti vse Rezervacije, ki so bile do tega dneva potrjene. Poleg tega se Najemodajalec zavezuje skladno z navedenim posodobiti oziroma deaktivirati oglase za namestitvene enote.

5.10      Najemodajalec ne more preklicati Rezervacije v Sistemu, razen če mu to tehnično omogoči Njuškalo, kar bo Njuškalo storilo na dokumentirano zahtevo Najemodajalca v primeru Višje sile, propada Namestitvenega objekta ali poškodbe Namestitvenega objekta, zaradi katere je njegov opis na portalu Njuškalo bistveno netočen ali zavajajoč ali v primeru neplačila Dodatnega pologa iz 6. člena v roku, ki ga je Najemodajalec predvidel v besedilu oglasa ali v drugih primerih prenehanja rezervirane namestitve v skladu s predpisi.

5.11      Če Najemodajalec uporablja opisani model »na poizvedbo« prek portala Njuškalo, bodo njegovi oglasi na voljo samo na portalu Njuškalo in bodo vsi nadaljnji dogovori glede rezervacije namestitve potekli po neposredni e-poštni komunikaciji med Najemodajalcem in Skleniteljem namestitvene pogodbe.

5.12      V primeru, da so razpoložljivi termini za Namestitvene enote zapolnjeni z rezervacijami zunaj modela instantnih rezervacij na portalu Njuškalo, je Najemodajalec dolžan v oglase na portalu Njuškalo vnašati vse spremembe terminov in datumov razpoložljivosti Namestitvenih enot.


6. Dodatni polog za plačilo Cene Storitev v Namestitvenem objektu

6.1       Če Najemodajalec za namen rezervacije zahteva tudi dodatni znesek, ki je višji od zneska iz člena 5.2 Splošnih pogojev, je dolžan to jasno navesti v Opisu Storitev v Namestitvenem objektu in le-to označiti na predvidenem mestu v Sistemu ob vnosu podatkov o Namestitvenem objektu.

6.2       Pogodbeni stranki soglašata, da je v primeru, da Sklenitelj namestitvene pogodbe ne vplača zneska Dodatnega pologa v roku, ki ga je Najemodajalec predvidel v besedilu oglasa, portal Njuškalo pooblaščeno odpovedati rezervacijo na zahtevo Najemodajalca v skladu s členom 5.10 Splošnih pogojev.

6.3       V primeru, da je bil Polog izterjan od Sklenitelja namestitvene pogodbe, ki ni realiziral Rezervacije, tj. on ali Gost se nista pojavila v dogovorjenem času v Namestitveni enoti (t. i. »no show«) niti ni pravočasno odpovedal Rezervacije (»late cancellation«), zneski, ki jih je vplačal Sklenitelj namestitvene pogodbe na ime Pologa in/ali Dodatnega pologa, ne bodo vrnjeni Sklenitelju namestitvene pogodbe.

Vračilo Pologa in/ali Dodatnega pologa Sklenitelju namestitvene pogodbe je mogoče izključno v primerih, ko Najemodajalec ponudi možnost brezplačne odpovedi do določenega roka in ko Sklenitelj namestitvene pogodbe v navedenem roku pravilno odpove rezervacijo. V navedenem primeru bo Njuškalo v imenu Najemodajalca vrnilo Polog Sklenitelju namestitvene pogodbe, medtem ko je Najemodajalec dolžan Sklenitelju namestitvene pogodbe v primernem roku in brez odlašanja vrniti vplačani Dodatni polog.

6.4       V izogib dvomu se plačilne transakcije v zvezi z Dodatnim pologom ne izvajajo prek platforme Njuškalo, temveč izključno na način, dogovorjen med Najemodajalcem in Skleniteljem namestitvene pogodbe, ter se v celoti izključuje odgovornost Njuškala za kakršno koli škodo, ki bi nastala v zvezi s plačilom in/ali z vračilom Dodatnega pologa.


7. Pogodba o Storitvah v Namestitvenem objektu

7.1       Pogodba o opravljanju Storitev v Namestitvenem objektu je sklenjena izključno med Najemodajalcem in Skleniteljem namestitvene pogodbe, Njuškalo pa ne nastopa kot posrednik ali zastopnik katere koli od pogodbenih strank.

7.2       Če ima Najemodajalec s Potrošnikom sklenjeno Pogodbo o opravljanju Storitev v Namestitvenem objektu, se Najemodajalec zavezuje, da bo izpolnjeval vse obveznosti v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi predpisi, ki veljajo za njuno pogodbeno razmerje (vključno s pošiljanjem potrdila o sklenitvi pogodbe in drugih obvestil).

7.3       Najemodajalec razume in sprejema, da Njuškalo zagotavlja izključno storitve Njuškalo in se zavezuje, da bo Njuškalo varoval pred vsemi zahtevami Sklenitelja namestitvene pogodbe in/ali Gosta v zvezi z Rezervacijo in/ali Storitvami v Namestitvenem objektu.

7.4       Najemodajalec razume in sprejema, da sta zanesljivost in točnost Opisa Storitev v Namestitvenem objektu na portalu Njuškalo ter točnost pri potrditvi Rezervacije izjemnega pomena za poslovni ugled Njuškala in se zavezuje, da bo na zahtevo Njuškala prevzel vsa dejanja, ki so razumno potrebna za zaščito in ohranitev ugleda Njuškala, predvsem pa, da bo Gostu na lastne stroške zagotovil nadomestno namestitev in storitev vsaj enake ali višje kakovosti od tistih iz potrjene Rezervacije, v primeru Prekrivanja v zvezi s katero koli potrjeno Rezervacijo.

7.5       V skladu z veljavnimi predpisi je Najemodajalec dolžan omogočiti vlaganje reklamacij Sklenitelju namestitvene pogodbe in Gostu ter vsako vloženo reklamacijo rešiti v zakonskem roku.

7.6       Najemodajalec je dolžan vsako reklamacijo v zvezi s Storitvijo v Namestitvenem objektu in/ali Rezervacijo (razen reklamacij v zvezi z delovanjem portala Njuškalo), ki je vložena neposredno na Njuškalo, rešiti v zakonskem roku, pri tem pa ohraniti ugled in interese Njuškala.  

7.7       Najemodajalec razume in sprejema, da se Njuškalo lahko, ni pa dolžno, vključi v reševanje reklamacij iz 7.5. ali 7.6. člena teh splošnih pogojev in se zavezuje, da mu bo na njegovo zahtevo posredoval vse podatke, ki jih Njuškalo potrebuje za presojo utemeljenosti pritožbe. Njuškalo se zavezuje sodelovati v dobri veri ter sprejeti vse potrebne in razumne napore v primeru nastanka kakršne koli situacije ali okoliščin, ki bi lahko povzročile škodo Gostu, Sklenitelju namestitvene pogodbe ali Najemodajalcu, vendar ni odgovoren za slednjo.

7.8       Najemodajalec razume in sprejema, da portal Njuškalo ni odgovoren Sklenitelju namestitvene pogodbe, Gostu ali kateri koli tretji osebi, če ne bi bili podatki o kategorizaciji Namestitvenega objekta ali drugi ustrezni dokazi glede statusa Namestitvenega objekta, ki se vnašajo v Sistem, točni in popolni, ter se bo ravnanje Najemodajalca v nasprotju s temi določbami štelo za hudo kršitev Pogodbe.


8. Razvrstitev Namestitvenih objektov, ocene in recenzije Gostov

8.1       Najemodajalec razume in sprejema, da Njuškalo samostojno določa položaj Namestitvenega objekta na portalu Njuškalo glede na druge Namestitvene objekte, pri čemer se opira na različne parametre in njihove ponderje, ki jih lahko prosto določa in spreminja (na primer: število namestitvenih kapacitet, število rezervacij glede na število obiskov strani, obiskanost, delež odpovedi, ocene gostov in drugo).

8.2       Najemodajalec razume in sprejema, da Njuškalo poziva goste, ki so jim bile opravljene Storitve v Namestitvenem objektu, da ocenijo določene vidike svojega bivanja v Namestitvenem objektu (v nadaljevanju: Ocene Gostov).

8.3       Najemodajalec se strinja, da Njuškalo objavlja Ocene Gostov na portalu Njuškalo, skupaj z oglaševanjem Namestitvene enote ali jih posreduje portalom iz 3.4. člena teh Splošnih pogojev.

8.4       Najemodajalec razume in sprejema, da Njuškalo pred objavo ali posredovanjem iz prejšnjega člena ne preverja Ocen Gostov, ampak jih poskuša pregledati in recenzirati, da bi se izognili neprimerni vsebini ali osebnim podatkom. Ne glede na to Najemodajalec razume in sprejema, da je odgovornost Njuškala za morebitno škodo, ki bi Najemodajalcu nastala zaradi objave ali posredovanja Ocene Gostov, izključena.

8.5       Najemodajalec lahko od Gosta zahteva oceno, vendar nima pravice vplivati na Ocene Gostov, razen s kakovostjo Storitev, ki se izvajajo v Namestitvenem objektu.

8.6       Najemodajalec se strinja, da lahko Njuškalo v okviru obstoječih poslovnih storitev promovira Namestitveni objekt na portalu Njuškalo z uporabo Opisa Storitev v Namestitvenem objektu preko spletnega trženja, vključno z e-poštnim trženjem in/ali oglaševanjem s plačilom na klik (v nadaljevanju besedila PPC), na lastne stroške in po lastni presoji.


9. Nadomestilo za storitev oglaševanja Njuškalo in omogočanje rezervacije namestitve ter plačilo storitve Njuškalo

9.1       Najemodajalec se zavezuje plačati nadomestilo za storitev Njuškalo za vse Rezervacije, ki so bile potrjene v skladu s Pogodbo v odstotku skupne Cene Storitev v Namestitvenem objektu, ki se določa v posebnih pogojih Pogodbe in ki ustreza odstotku skupnega nadomestila za namestitev člena 5.2 teh Splošnih pogojev.

9.2       Za izterjavo terjatve iz prejšnjega odstavka tega člena Najemodajalec odstopi Njuškalu za namen izpolnitve vsak znesek Pologa za Storitev iz 5.2. člena teh Splošnih pogojev (oziroma 9.1. člena Splošnih pogojev), ki ga Sklenitelj namestitvene pogodbe vplača za potrditev Rezervacije, v času plačila.  

9.3       V primeru, da je Dodatni polog bil zaračunan Sklenitelju namestitvene pogodbe, ki Rezervacije ni realiziral niti Rezervacije ni pravočasno odpovedal (late cancellation), Najemodajalec Njuškalu ne dolguje nadomestila iz člena 9.1 teh Splošnih pogojev, medtem ko se mu portal Njuškalo zavezuje vrniti znesek, ki ga je zaračunal na podlagi odstopa za namen izpolnitve iz 9.2. člena teh Splošnih pogojev. V primeru, da je Najemodajalec omogočil možnost brezplačne odpovedi v določenem času (free cancellation), Njuškalo v tem primeru odobri vplačilo zneska Najemodajalcu, ki ustreza vplačanemu Pologu.

9.4       Njuškalo bo Najemodajalcu izstavilo račun za nadomestilo storitve Njuškalo v skladu s 9.1. in 9.2. členom teh Splošnih pogojev. Račun se izda v skupnem (bruto) znesku, ki vključuje posebej prikazan DDV, če se le-ta uporablja, in tudi veljavno stopnjo DDV-ja, izda pa se do 15. dne v mesecu za potrjene Rezervacije v preteklem mesecu. Vračilo iz tretjega odstavka tega člena pa je Njuškalo dolžno poravnati do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila Rezervacija odpovedana.

9.5       Najemodajalec se zavezuje vsak račun za storitev Njuškalo plačati v roku zapadlosti v dobro računa, ki je na njem naveden.

9.6       Evidenca potrjenih Rezervacij, na podlagi katere je bil posamezen račun izdan, bo Najemodajalcu dostopna v sistemu. Najemodajalec je dolžan vsak ugovor na račun utemeljiti in ga predložiti Njuškalu v petih dneh od dneva prejema računa. Najemodajalec je dolžan plačati nesporni del računa ob zapadlosti. Njuškalo bo ugovor obravnavalo v najkrajšem primernem roku in popravilo račun oziroma izdalo soglasje, če bo ocenilo, da je ugovor utemeljen. Če pa bo ocenilo, da je ugovor neutemeljen, je Najemodajalec dolžan plačati račun in zamudne obresti na neplačani znesek od datuma zapadlosti, navedenega na računu.


10. Procesiranje transakcij s plačilnimi karticami

10.1      Njuškalo ne opravlja plačilnih storitev in v nobenem trenutku se ne šteje za neposrednega prejemnika sredstev, ki jih je Sklenitelj namestitvene pogodbe plačal za Storitev v Namestitvenem objektu (vključno s Pologom ali Dodatnim pologom), glede na to, da je znesek Pologa za Ceno Storitve v Namestitvenem objektu odstopljen Njuškalu in predstavlja njegova sredstva, realizirana na podlagi opravljene storitve Njuškalo.

10.2      Njuškalo omogoča plačevanje Pologa s plačilnimi karticami na portalu Njuškalo preko Plačilnega prehoda Njuškalovega partnerja, ki je pooblaščen za opravljanje teh storitev, pri čemer Njuškalo v nobenem trenutku ne razpolaga s podatki o plačilnih karticah, niti ne odgovarja za izvedbo in obdelavo transakcij s plačilnimi karticami.

10.3      Najemodajalec ne plača nadomestila za obdelavo transakcij s plačilnimi karticami na portalu Njuškalo, ampak ga plača Njuškalo in je vključeno v znesek nadomestila za storitev Njuškalo.


11. Varstvo osebnih podatkov

11.1      Če izvaja kartična plačila, se Najemodajalec zaveže obdelovati vse osebne podatke, vključno s Podatki o Sklenitelju namestitvene pogodbe in Gostu, vendar ne omejeno nanje, popolnoma v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/EZ (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), kakor tudi v skladu s Payment Card Industry Data Security Standardom (v nadaljevanju: PCI DSS).

11.2      Najemodajalec se zavezuje, da bo Njuškalu povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov in/ali PCI DSS s strani Najemodajalca ali tretje osebe, ki ji je Najemodajalec omogočil dostop do podatkov.

11.3      Njuškalo in Najemodajalec soglašata, da Njuškalo in Najemodajalec delujeta ločeno kot samostojna upravljavca glede na podatke fizičnih oseb, ki se zbirajo v okviru opravljanja Storitve v namestitvenem objektu. Najemodajalec se zavezuje obvestiti Gosta o vsaki obdelavi podatkov in ga obvestiti o pravilih obdelave njegovih podatkov, vse v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

11.4      Portal Njuškalo je pooblaščen zbrane osebne podatke obdelovati za namen urejanja pogodbenega razmerja ter je na podlagi pravnega interesa pooblaščen obdelovati navedene osebne podatke za lastne statistične in tržne namene zaradi izboljšanja poslovanja in pogodbenih razmerij, v obdobju pet let od nastanka pogodbenega razmerja.

11.5      Najemodajalec je odgovoren za zakonitost obdelave osebnih podatkov anketirancev za namen realizacije rezervacije in opravljanja Storitev v Namestitvenem objektu ter je dolžan sprejeti vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov anketirancev.

11.6      Njuškalo in Styria digital marketplaces d.o.o., kot skupna upravljavca v okviru obstoječega poslovnega sodelovanja, skupaj obdelujeta podatke, ki jih Najemodajalec vnaša za namen dogovarjanja in realizacije Storitve v namestitvenem objektu in za namen uporabe storitve uporabniške podpore. Če je Namestitveni objekt na območju Republike Slovenije, bodo njegovi podatki za namen izvedbe transakcije in opravljanja Storitve v Namestitvenem objektu ter storitve uporabniške podpore na voljo Njuškalu in Styria digital marketplaces, d.o.o., ne glede na to, prek katerega portala je bila izvedena transakcija. V tem primeru se uporabniška podpora zagotovi prek kontaktnih podatkov za podporo na portalu Bolha.

11.7      Obdelava podatkov iz tega člena poteka prek digitalne platforme MyRent v lasti J. P. Atelier d.o.o. kot obdelovalca, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

11.8      Najemodajalec lahko za namen uporabe edinstvenega vmesnika na portalu Njuškalo za potrebe prikazovanja zapolnjenosti rezervacij z drugih portalov in njihovega spremljanja omogoči funkcionalnost upravitelja kanala za namestitvene enote (Channel Manager) ter za ta namen prenese podatke o gostih, ki so izvedli rezervacijo na drugem portalu v Njuškalov sistem. Najemodajalec prenese le osnovne podatke o gostu, in sicer njegovo ime in priimek ter njegovo telefonsko številko, medtem ko drugih podatkov ni mogoče prenesti. Najemodajalec se zavezuje, da bo o takšni obdelavi na ustrezen način, skladno s predpisi o varstvu podatkov, obvestil vsakega posameznega gosta, zlasti glede temelja, namena in trajanja obdelave.

11.9      Njuškalo ne obdeluje podatkov iz člena 11.8 za lastne potrebe, temveč izključno kot obdelovalec za Najemodajalca kot upravljavca, vse v skladu s posebno pogodbo o obdelavi podatkov, ki jo Najemodajalec sklene z Njuškalom v času dogovarjanja storitve. Podatki iz člena 11.8 se obdelujejo pri Njuškalu kot obdelovalcu največ mesec dni, razen če obstaja kakšen drugi zakonsko upravičen temelj daljšega trajanja obdelave.

11.10    Obdelava podatkov omenjena v členu 11.8. se odvija preko Channel Managerja na osnovi Pogodbe sklenjene med J.P. Atelier d.o.o., za Booking.com in myRent d.o.o. za airbnb.com kot podizvajalec Njuškala, s katerim je J.P.Atelier d.o.o. podpisal pogodbo o obdelavi podatkov in Pogodbe o obdelavi podatkov, ki jih je J.P.Atelier sklenil s svojimi podizvajalci.


12. Izjave in garancije pogodbenih strank

12.1      Najemodajalec za ves čas trajanja Pogodbe izjavlja in jamči:

 1. da ima vsa dovoljenja in soglasja vseh pristojnih organov, ki so potrebna za opravljanje Storitev v Namestitvenem objektu, ki jih oglašuje na portalu Njuškalo, in da je sicer pooblaščen za njihovo opravljanje v skladu z Zakonom o gostinski dejavnosti in ostalimi veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti ter njihovimi občasnimi spremembami;
 2. da so Storitve v Namestitvenem objektu opravljene v celoti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, še posebej pa v skladu z Zakonom o gostinski dejavnosti, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronski trgovini, Zakonom o prepovedi in preprečevanju opravljanja neregistrirane dejavnosti;
 3. da je Opis Storitev v Namestitvenem objektu v Sistemu resničen, točen, popoln in nezavajajoč;
 4. da ima vse Pravice intelektualne lastnine do Opisa storitev v Namestitvenem objektu in je pooblaščen za objavo le-tega na portalu Njuškalo ter podelitev pooblastila Njuškalu iz 3.4. in 8.5. člena teh Splošnih pogojev;
 5. da izvaja vsa predpisana dejanja in da ravna v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in PCI DSS;
 6. da sklenitev in izpolnitev Pogodbe ne predstavlja kršitve katerega koli predpisa ali pogodbe, ki velja za Najemodajalca.

12.2      Njuškalo izjavlja in jamči, za ves čas trajanja Pogodbe:

 1. da ima vsa dovoljenja in soglasja vseh pristojnih organov, ki so potrebna za opravljanje storitve Njuškalo v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti, ki se lahko občasno spremenijo;
 2. da Njuškalo opravlja storitve v skladu z veljavnimi predpisi;
 3. da ima vse Pravice intelektualne lastnine nad portalom Njuškalo;
 4. da sklenitev in izpolnitev Pogodbe ne predstavlja kršitve katerega koli predpisa ali pogodbe, ki velja za Njuškalo.


13. Komunikacija

13.1      Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vso komunikacijo v zvezi s Pogodbo, vključno z izjavami in obvestili v zvezi s kršitvami in prenehanjem Pogodbe, posredovali prek registriranega e-poštnega naslova Najemodajalca in za Njuškalo prek e-poštnega naslova: turizam@njuskalo.hr. Če je Namestitvena enota na področju Republike Slovenije, se lahko zagotovi uporabniška podpora v zvezi s Pogodbo tudi prek e-poštnega naslova: podpora@bolha.com.

13.2      Sporočilo (vključno z izjavo in obvestilom o kršitvah in prenehanju Pogodbe) se šteje za dostavljeno, ko Sistem zabeleži, da je bilo poslano, brez povratnega avtomatskega elektronskega obvestila, da ni bilo dostavljeno.


14. Izključitev odgovornosti

14.1      Njuškalo ni odgovorno za nedostopnost portala Njuškalo zaradi kakršnega koli tehničnega razloga ali obstoj kakšne druge običajne tehnične pomanjkljivosti (hrošč, posledice hekerskega napada, slaba sinhronizacija podatkov ipd.), v katerem koli obdobju trajanja Pogodbe.

14.2      Odgovornost Njuškala za škodo, povzročeno Najemodajalcu, je izključena, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti.

14.3      V primerih, ko to ni izključeno, je odgovornost Njuškala za škodo v posameznem letu trajanja Pogodbe omejena na znesek skupnega letnega nadomestila za storitev Njuškalo, ki jo je Njuškalo zaračunalo Najemodajalcu v preteklem letu trajanja Pogodbe ali 100,00 EUR oziroma 753,45 HRK za škode, nastale v prvem letu trajanja Pogodbe.


15. Trajanje in prenehanje Pogodbe

15.1      Pogodba se sklepa za nedoločen čas.

15.2      Pogodba (kar vključuje Posebne pogoje in Splošne pogoje) preneha z odpovedjo ali s prekinitvijo. 

15.3      Vsaka pogodbena stranka lahko odpove Pogodbo brez obrazložitve in brez odpovednega roka tako, da o tem pisno obvesti drugo Pogodbeno stranko, predvsem po e-pošti.

15.4      V primeru kršitve pogodbene obveznosti ima druga Pogodbena stranka pravico do enostranske prekinitve pogodbe brez odpovednega roka skladno z zakonom.

15.5      Katera koli Pogodbena stranka lahko sproži sklenitev sporazumne prekinitve pogodbe.

15.6      Pogodbeni stranki soglašata, da je Njuškalo pooblaščen na dan prenehanja Pogodbe deaktivirati Uporabnika, zapreti uporabniški račun in/ali odstraniti vsak Namestitveni objekt Najemodajalca s portala Njuškalo, če tega ni storil sam Najemodajalec. Najemodajalec se zavezuje zagotoviti vse Storitve v Namestitvenem objektu, za katere je bila Rezervacija potrjena do tega trenutka.

15.7      Pogodbeni stranki soglašata, da je z deaktivacijo ali začasnim zapiranjem uporabniškega računa, ki ga ima Najemodajalec na Njuškalu kot uporabnik, vsaka Pogodba, sklenjena med Njuškalom in Najemodajalcem, odpovedana. Najemodajalec pa se zavezuje zagotoviti vse Storitve v Namestitvenem objektu, za katere je bila Rezervacija potrjena do tega trenutka. V primeru suspendiranja uporabniškega računa ostane pogodba še naprej v veljavi.

15.8      Poleg načina, določenega v tem členu, lahko Pogodba preneha tudi na način, določen v 16.3. členu teh Splošnih pogojev in na druge načine, ki jih določa veljavna zakonodaja.

15.9      Če so posamezne določbe Splošnih pogojev neveljavne, le-to ne vpliva na njihovo veljavnost v ostalem delu. V tem primeru skleneta pogodbeni stranki sporazum, ki bo, kolikor bo to mogoče, ohranil namen izvirne neveljavne določbe.


16. Spremembe Splošnih pogojev

16.1      Njuškalo je pooblaščeno enostransko spremeniti te Splošne pogoje ali jih nadomestiti z novimi (v nadaljevanju: Spremembe) in je dolžno o tem na običajen način obvestiti Najemodajalca po elektronski pošti pred začetkom veljavnosti Splošnih pogojev.

16.2      Če se s Spremembami ne strinja, je Najemodajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti portal Njuškalo, vendar najkasneje v roku 8 dni. Če tega ne stori, se šteje, da z njimi soglaša in bodo Spremembe za Pogodbo veljavne od tega dne. 

16.3      Če Najemodajalec obvesti Njuškalo, v skladu s 16.2. členom Splošnih pogojev, da se s Spremembami ne strinja, se to obvestilo šteje tudi za izjavo o odpovedi Pogodbe, ter se v tem primeru uporablja 15.3 člen Splošnih pogojev.


17. Veljavno pravo in sodna pristojnost

17.1      Za Pogodbo se uporablja hrvaško pravo, v primeru spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem Zagrebu. 


18. Vsebine, ki jih objavljajo uporabniki

Da bi zagotovili, da so vsebine, ki jih uporabniki objavljajo na portalu Njuškalo, v skladu z zakonskimi predpisi, moralnimi načeli in ne kršijo pravic drugih oseb, vsak uporabnik storitev portala Njuškalo sprejema naslednja pravila obnašanja in jih je dolžan upoštevati pri uporabi naših storitev.

V kolikor bo prišlo do sprememb teh določil Splošnih pogojev glede vsebin, ki jih objavljajo uporabniki portala Njuškalo, vas bomo o tem obvestili.

18. 1 Splošne določbe

Pri objavljanju vsebin bodite obzirni in razmislite, kakšno vsebino objavljate. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebino, ki jo objavlja na portalu Njuškalo. Objavljene vsebine uporabnikov morajo biti skladne z zakonskimi določili in spoštovati pravice tretjih oseb.

18.2 Omejitve objavljanja vsebin

Svoboda objavljanja vsebin vsakega uporabnika bo omejena v kolikor te vsebine kršijo pravice drugih oseb ali so v nasprotju z zakonskimi predpisi. Širjenje nezakonitih vsebin ali vsebin, ki kršijo pravice drugih ljudi ali so v nasprotju z moralnimi načeli, na portalu Njuškalo ni sprejemljivo. Vsak uporabnik lahko nosi pravne posledice zaradi kršitve zakonskih predpisov z objavo neprimernih vsebin. Vsebine, objavljene na portalu Njuškalo, v nobenem primeru ne smejo kršiti naslednjih kriterijev:

 1. Goljufija: Vsebina, ki namerno zavaja ali izkorišča druge uporabnike ali tretje osebe ali namerno napačno predstavlja dejstva, da bi spodbudila druge fizične ali pravne osebe, da ukrepajo ali se vzdržijo dejanj na način, ki škodi lastnini teh oseb ali drugih fizičnih ali pravnih oseb z namenom, da pridobijo njihovo lastnino. Prepovedane so tudi izjave, ki spodbujajo ali usklajujejo tovrstne dejavnosti.
 2. Zaščita podatkov in zasebnosti: Vsebina, ki vsebuje, zahteva ali ponuja osebne ali zaupne podatke drugih uporabnikov ali tretjih oseb, kot so zdravstveni podatki, naslov ali finančne informacije, je prepovedana.
 3. Nasilje: Vsebina, ki spodbuja, podpira ali poziva k nasilju, je prepovedana. Prepovedane so tudi izjave, ki grozijo s smrtjo ali poškodbo drugih oseb. Prav tako so prepovedane vsebine, ki ponujajo ali zahtevajo izvajanje nasilja, ter vsebine, ki zagovarjajo takšno vedenje ali poveličujejo nasilje, vključno s humornimi vsebinami, če so navedene v nasilnem kontekstu.
 4. Obrekovanje, diskriminacija in/ali sovražni govor: Vsebine, ki spodbujajo sovraštvo ali omalovažujejo, žalijo, očrnijo ali škodijo določenim osebam ali skupinam, so prepovedane. Vsebine, ki so usmerjene proti določenim etničnim skupinam, veram, spolni usmerjenosti, spolu, spolni identiteti, invalidnosti ali hudi bolezni ali drugim osebam, so prepovedane.
 5. Nezakoniti in/ali nevarni izdelki: Vsebina, s katero se prodaja, kupuje, ponuja, oglašuje, donira, podarja ali drugače trguje z nezakonitimi in/ali nevarnimi izdelki, je prepovedana. Takšni izdelki vključujejo, vendar niso omejeni na: zdravila, zdravila na recept, ogrožene živali in rastline itd.
 6. Nasilje, zalezovanje in/ali ustrahovanje: Vsebina, katere namen je norčevanje iz ljudi, je prepovedana. Prepovedane so tudi vsebine, ki veljajo za nenehne nezaželene stike ali služijo ustrahovanju drugih, kot so grozilna sporočila.
 7. Negativni učinki na civilni diskurz ali volitve: Vsebine, ki bi lahko negativno vplivale na civilni diskurz ali volitve ali rezultate volitev, so prepovedane. Prepoved vključuje vsebino, ki bi lahko zavajala ali neprimerno vplivala na volitve ali druge državljanske procese, kot so lažna poročila (lažne novice), ki se širijo na manipulativen način.
 8. Kršitev osebnostnih pravic: Vsebine, ki kršijo osebnostne pravice tretjih oseb (kot je čast ali pravica do osebnosti), so prepovedane. Prepovedana je tudi diskreditacija ali obrekovanje osebe. Vsebine, ki nezakonito posegajo v čast in zasebnost drugih oseb, so prepovedane. Ta prepoved vključuje zlasti deljenje fotografij ali vsebin, ki uporabljajo lastnosti tretjih oseb brez njihove privolitve.
 9. Pornografija ali seksualizirana vsebina: spolna vsebina, vključno s fotografijami ali drugimi prikazi golih oseb ali spolnih dejanj, vendar ne omejeno nanje, je prepovedana. Prepovedano je tudi ponujanje spolnih storitev.
 10. Tveganje za javno varnost: Vsebina, ki se lahko šteje za resno grožnjo javni varnosti, je prepovedana. Ta prepoved vključuje, vendar ni omejena na kakršno koli vsebino, ki vsebuje izjave o nameri, grožnje ali pozive k nasilju nad določenimi osebami, skupinami ali lastnino ali k izdelavi orožja ali eksploziva.
 11. Zaščita mladoletnih oseb: Prepovedane so vsebine, ki ogrožajo varnost mladoletnih oseb, kar še posebej vključuje vsebine, ki lahko povzročijo telesno, psihično ali moralno škodo mladoletnim osebam.
 12. Samopoškodovanje: Vsebina, ki namerno ali nenamerno promovira, poveličuje ali spodbuja samomor ali samopoškodovanje, je prepovedana. Debate ali razprave o tej temi so dovoljene le, če so objektivne in obzirne.
 13. Teroristične vsebine: Vsebine, ki neposredno ali posredno spodbujajo k terorističnim dejanjem, poveličujejo ali zagovarjajo teroristične dejavnosti, pozivajo k sodelovanju v terorističnih organizacijah ali njihovem financiranju ali zagovarjajo ali vsebujejo grožnje s terorističnimi dejanji. Nadalje vsebine, ki vsebujejo navodila o izdelavi in uporabi razstreliva, strelnega ali drugega orožja ter škodljivih in nevarnih snovi ter kemičnih, bioloških, radioaktivnih in jedrskih snovi (JRKB snovi) ali navodila o drugih metodah ali postopkih z namenom spodbujanja oz. prispevanje k izvajanju terorističnih dejanj. Teroristična dejanja so dejanja, storjena z namenom resnega ustrahovanja prebivalstva, protipravne prisile javnih organov ali mednarodnih organizacij k delovanju ali opustitvi delovanja ali resne destabilizacije ali uničenja osnovnega političnega, ustavnega, gospodarskega ali družbenega ustroja države ali mednarodne organizacije.
 14. Dobrobit živali: Vsebina, ki je v nasprotju z dobrobitjo živali, je prepovedana, na primer vsebina, ki banalizira okrutnost do živali ali je namenjena spodbujanju drugih, da povzročajo škodo in trpljenje živali.
 15. Kršitev intelektualne lastnine: Obvezno je spoštovanje avtorskih in drugih intelektualnih pravic tretjih oseb. Deljenje vsebin, ki vsebujejo avtorske ali druge intelektualne pravice, je dovoljeno samo s soglasjem imetnika avtorskih ali drugih intelektualnih pravic za to vsebino. Vsebine, ki kršijo avtorske ali intelektualne pravice tretjih oseb, so prepovedane.

18.3 Obveznost prijave pristojnim organom in sodnim organom

V skladu z ustreznimi zakonskimi določili so uporabniki pravno odgovorni za vsebino, ki jo objavijo na portalu Njuškalo. Njuškalo si pridržuje pravico do posredovanja objavljenih vsebin uporabnikov ali podatkov o njih državnim organom, pristojnim organom in pravosodnim organom v skladu z obveznostmi iz 18. člena Uredbe (EU) 2022/2065 (Zakon o digitalnih storitvah) in 5. odstavka 14. člena Uredbe ( EU) 2021/784 o boju proti širjenju terorističnih vsebin na internetu ter za namene izvajanja preiskave vsebin, ki jih objavi uporabnik. Uporabnik je lahko dolžan predložiti določene podatke na zahtevo državnih organov, pristojnih organov in pravosodnih organov. Pristojne organe in pravosodne organe smo dolžni nemudoma obvestiti in posredovati vse relevantne podatke takoj, ko izvemo za podatek, ki navaja na sum, da je bilo storjeno ali utegne biti storjeno kaznivo dejanje ali da je v teku kaznivo dejanje, ki vključuje nevarnost za življenje ali varnost osebe ali oseb.

18.4 MODERIRANJE UPORABNIŠKIH VSEBIN

Da bi zagotovili, da so vsebine, ki jih objavljajo uporabniki, v skladu z zakonskimi predpisi in v skladu s pravili ravnanja, določenimi v teh Splošnih pogojih, moderiramo vsebine, ki jih objavljajo uporabniki, za katere ugotovimo, da so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali zakonskimi predpisi.

18.4.1 Postopki, ki prispevajo k omejevanju vsebine

Uporabnikom portala Njuškalo smo omogočili, da nam sporočijo vsebine, za katere menijo, da so nezakonite ali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Prijavo lahko izvedete preko našega mehanizma obveščanja, ki je na voljo vsakemu uporabniku. Prejeto obvestilo o takšni vsebini bomo obravnavali brez odlašanja in v skladu z določili Uredbe (EU) 2022/2065 (Zakon o digitalnih storitvah). Zoper odločitve, ki jih sprejmemo, se lahko pritožite prek našega internega sistema za reševanje pritožb.

Poleg tega, če z lastnim pregledom objavljene vsebine opazimo kakršno koli nezakonito vsebino ali vsebino, ki je v nasprotju z našimi Splošnimi pogoji, jo bomo moderirali v skladu s temi Splošnimi pogoji.

18.4.2 Omejitveni ukrepi, ki jih uporabljamo

Za preprečevanje objav nezakonitih vsebin ali vsebin, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, uporabljamo naslednje omejevalne ukrepe:

 • 18.4.2.1 Odstranjevanje vsebine

Če ugotovimo, da je določena vsebina nezakonita ali v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, jo bomo odstranili s portala Njuškalo. Po uporabi tega omejitvenega ukrepa sporna vsebina ne bo več javno dostopna.

 • 18.4.2.2 Začasno suspendiranje uporabniškega računa

Če določen uporabnik večkrat objavlja vsebine, ki so nezakonite ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji in smo uporabili ukrep iz točke 18.4.2.1. več kot enkrat ali če je uporabnik posebej hudo kršil te Splošne pogoje, mu bomo začasno suspendirali uporabniški račun.

Ta ukrep bo uporabljen, če bo ukrep iz točke 18.4.2.1. uporabljen več kot 2-krat in uporabniški račun bo začasno suspendiran za obdobje 14 dni.

Uporabnik, v zvezi s katerim je poteklo obdobje suspenza, bo ponovno imel dostop do svojega uporabniškega računa, vendar če bo po tem zoper tega uporabnika ponovno uporabljen ukrep iz točke 18.4.2.1. ali bo ponovno posebno hudo kršil te Splošne pogoje, mu bo uporabniški račun suspendiran za dobo 30 dni.

18.5 Ukrepi proti zlorabam in zaščita pred zlorabami

Storitev bomo suspendirali za vse uporabnike, ki pogosto objavljajo nezakonite vsebine. Prav tako bomo prek mehanizma obveščanja in internega sistema obravnavanja pritožb suspendirali obravnavo obvestil in pritožb oseb, ki pogosto posredujejo neutemeljene prijave ali pritožbe.

Vsem uporabnikom, za katere bomo opazili, da pogosto objavljajo nezakonite vsebine, torej vsem osebam, za katere bomo opazili, da pogosto podajajo neutemeljena obvestila ali pritožbe, bomo pred aktiviranjem suspenza poslali opozorilo, v katerem bomo navedli razlog za pošiljanje opozorila in morebitne posledice, če se takšno vedenje nadaljuje.

V kolikor bo uporabnik po prejemu opozorila nadaljeval z objavo nezakonitih vsebin ali bo oseba nadaljevala z neutemeljenimi obvestili ali pritožbami, bomo začasno suspendirali opravljanje storitev oziroma začasno suspendirali obravnavo obvestil in pritožb.

Pri ugotavljanju, ali je pri določenem uporabniku oziroma vlagatelju obvestila in/ali pritožbe prišlo do zlorabe, ki bi imela za posledico suspenzijo zagotavljanja storitve, oziroma  suspenzijo obravnave obvestil in pritožb, bomo upoštevali naslednje kriterije:

 1. Absolutno število nezakonitih vsebin ali neutemeljenih obvestil ali pritožb v obdobju treh mesecev;
 2. Delež vsebin iz točke a) v skupnem številu objavljenih vsebin oziroma podanih obvestil ali pritožb v obdobju treh mesecev;
 3. Resnost zlorabe;
 4. Namen takega ravnanja, če ga je mogoče ugotoviti.

Če se ugotovi, da je imel določen uporabnik oziroma vlagatelj obvestil in/ali pritožb več kot 10% delež nezakonitih vsebin oziroma neutemeljenih obvestil oziroma pritožb v skupnem številu objavljenih vsebin oziroma podanih obvestil oziroma pritožb v obdobju treh mesecev in je očitno, da gre za namerno ravnanje, bomo temu uporabniku začasno suspendirali opravljanje storitev, oziroma obravnavo obvestil in reklamacij tistemu pošiljatelju obvestil in/ali reklamacij za obdobje enega meseca.

V kolikor se bo po preteku začasnega suspenza iz prejšnjega odstavka takšna zloraba s strani posameznega uporabnika oziroma vlagatelja obvestil in/ali pritožb ponovila, bo ponovno opozorjen. Če bo po pisnem opozorilu s takšnim ravnanjem nadaljeval, mu sledi enak suspenz, vendar za daljše obdobje treh mesecev.

18.6 Obrazložitev uporabljenih omejevalnih ukrepov in odločitve o obvestilih

Obvestili vas bomo, če smo uporabili katerega od omejevalnih ukrepov v zvezi z vsebino, ki ste jo objavili na portalu Njuškalo ali v zvezi z vašim uporabniškim računom. Pojasnili vam bomo razloge, zaradi katerih smo sprejeli omenjene omejitvene ukrepe in kakšne so vaše možnosti, če se z našim postopkom ne strinjate.

Če ste poslali obvestilo prek našega mehanizma za obveščanje, vas bomo prav tako obvestili o naši odločitvi v zvezi z vsebino, za katero ste oddali obvestilo.

18.7 Interni sistem obravnavanja pritožb 

Možnost pritožbe in rok za oddajo

Pritožbo zoper našo odločitev lahko vloži uporabnik, zoper katerega smo izvedli enega od omejevalnih ukrepov, ali vlagatelj obvestila. Pritožbo lahko vložite preko našega internega sistema obravnavanja pritožb, ki je na voljo na portalu Njuškalo, v roku 6 mesecev od prejema odločbe o obvestilu ali odločbe o izrečenem ukrepu omejitve.

Obravnava pritožb

Vse prejete pritožbe bomo obravnavali brez odlašanja, odgovorno in objektivno. Pritožbe bodo pregledali naši usposobljeni zaposleni. O naši odločitvi vas bomo obvestili in pojasnili razloge za odločitev ter možnosti nadaljnjega ukrepanja, če se z našo odločitvijo ne strinjate.

18.8 Izvensodno reševanje sporov

Vsi uporabniki in prijavitelji, ki so prejeli odločbe na podlagi pritožb, vloženih prek našega internega sistema obravnavanja pritožb, imajo pravico izbrati kateri koli organ za izvensodno reševanje sporov, certificiran v skladu s 3. odstavkom 21. člena Uredbe (EU) 2022/2065 (Zakon o digitalnih storitvah) za rešitev spora o teh odločbah.

Več o tem kateri organ za izvensodno reševanje sporov vam je na voljo lahko na portalu turizem.bolha.com najdete tukaj.

18.9 Strategija boja proti širjenju terorističnih vsebin na internetu

Objava terorističnih vsebin na portalu Njuškalo je prepovedana. Objava tovrstnih vsebin se šteje za hujšo kršitev teh splošnih pogojev. Pravila ravnanja, določena v teh Splošnih pogojih, služijo preprečevanju ali odstranjevanju kakršnih koli terorističnih vsebin na portalu Njuškalo. V skladu s tem mora biti naša strategija za boj proti teroristični vsebini jasno izražena.

Naši moderatorji bodo upoštevali, katere vsebine se štejejo za teroristične, in bodo pri pregledu vsebine posebej pozorni, da ugotovijo, ali gre za teroristične vsebine. V kolikor bo ugotovljen obstoj kakršnih koli terorističnih vsebin, bodo naši moderatorji o obstoju tovrstnih vsebin nemudoma obvestili pristojne organe, omenjene vsebine bodo nemudoma umaknjene s portala Njuškalo, tako da ne bodo več javno dostopne, ter arhivirane za namene preiskave pristojnih organov. Naši moderatorji bodo brez odlašanja ukrepali po odredbi pristojnih organov za odstranitev vsebin, ki so jih pristojni organi označili kot teroristične vsebine in bodo v celoti in transparentno sodelovali s pristojnimi organi za odstranitev takšnih vsebin oziroma za ugotavljanje, kdo je odgovoren za objavo take vsebine.